MOXA Taiwan Visit & Training

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัท MOXA สำนักงานใหญ่จากประเทศไต้หวัน เดินทางเข้าเยี่ยมบริษัท PT Automation ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ MOXA ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำประเทศไทย รวมถึงได้มีการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ MOXA ให้แก่ทีมงาน PT Automation โดยผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่ม Industrial Ethernet Infrastructure เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้