PT Automations ร่วมกับ iEi และ Intel จัดสัมมนา ในหัวข้อ Industrial Computer


ในวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง PT Automations ร่วมกับ iEi และ Intel จัดสัมมนา

ในหัวข้อ Industrial Computer โดยมีผู้มีให้ความสนใจเข้าร่วมหลายท่าน

โดยในงานผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้เรื่อง Industrial Computer รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

และของรางวันมากมายในวันงาน